Справка - декларация за загуби в сектор "Зърнопроизводство"

Кандидати, подали за подпомагане над 300 ха доказват загуби за стопанската година – 01.10.2022 г. до 30.09.2023 г. За целта кандидатите, заявили за подпомагане площ над 300 ха, които не се облагат по реда на чл. 29, ал. 1, т.1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, подават справка - декларация (по образец, генериран в СЕУ). Справката - декларация, следва да бъде изготвена и подписана от ръководител на предприятието и съставител на финансов отчет, по смисъла на Закона за счетоводството. В нея следва да са отразени данни за стопанската година – 01.10.2022 г. до 30.09.2023 г. по отделно за всяка култура, както следва:
1. Преки разходи: разходи за горива, разходи за семена, материали, препарати за растителна защита, торове и др., разходи за заплати и социални осигуровки – работници и механизатори, разходи за ренти, разходи за амортизация, разходи за услуги.
2. Приходи: приходи от продажба на продукция, приходи от субсидии, нереализирана продукция.