Утвърден образец на пълномощно

Утвърден от изпълнителния директор на ДФ "Земеделие" образец на пълномощно, чрез което кандидатите за интервенциите на директните плащания за Кампания 2024 могат да оторизират други лица, които да ги представляват пред институцията. Образецът на пълномощното е в съответствие с изискването на чл. 8, ал. 2 от Наредба № 4 от 30.03.2023 г. за условията и реда за подаване на заявления за подпомагане по интервенции за подпомагане на площ и за животни (oбн., ДВ, бр. 30 от 4.04.2023 г., в сила от 4.04.2023 г.).

Пълномощното следва да бъде нотариално заверено.

При заверяване на пълномощните, следва да се има предвид, че всеки от кандидатите има възможност да посочи едно, няколко или всички изброени упълномощителни действия, в зависимост от личните предпочитания за обема на упълномощаването, като потвърждава това с подпис на определените за целта места.

Припомняме, че с промяната в Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП), който е в сила от 01.01.2023 г., всички кандидати за Кампания 2024 следва да имат регистрация в Системата за електронно управление (СЕУ). През нея ще се осъществява и цялата комуникация, свързана с подпомагането по интервенциите на директните плащания.