Приложения към заявление за подпомагане в сектор "Пчеларство"

При подаване на заявление от кандидата, трябва да се прикачат попълнените и подписани от него всички приложения към заявлението. В случай, че кандидат по интервенциите в сектор пчеларство е акционерно дружество, сдружение, призната група/организация на производителите на мед и пчелни продукти, Приложение № 3 и 4 са задължителни за попълване и от всички представляващи и управляващи съответното дружество. Ако заявлението се подава от упълномощено лице, освен гореописаните приложения, е необходимо да се прикачи и попълнено и подписано от упълномощеното лице Приложение № 3.