Приложения към заявление за одобрение в сектор "Плодове и зеленчуци"

При подаване на заявление от кандидата е необходимо да се прикачат попълнените и подписани от него всички приложения към заявлението. Приложение № 7 и 8 са задължителни за попълване  от всички представляващи и управляващи лица, както и от членовете на съответната Организация на производители и/или Асоциация на организации на производители. В случай, че членовете са юридически  лица – от техния представител в съответния управителен орган и от прокуристите и търговските пълномощници, когато има такива. Ако заявлението се подава от упълномощено лице, освен гореописаните приложения, е следва да се прикачи попълнено и подписано от упълномощеното лице Приложение № 7.