Breadcrumb

Номерът на Кадастрален имот (КИ) е съставен от: номер на ЕКАТТЕ - номер на МАСИВ - номер на ИМОТ, разделени от символ "-" (тире), без празни интервали. Пример: 11111-222-333, където 11111 е номер на ЕКАТТЕ-222 е номер на МАСИВ-333 - номер на ИМОТ. Задължително условие е наличния ви 6-цифрен кадастрален номер (напр.444555), да се раздели със символ "-" (тире). (рез.444-555). Информация за пресичания на КИ с Декларирани парцели *

Справка за заявени Кадастрални имоти (КИ)

За посочения кадастрален имот няма данни за пресичане с декларирани парцели
* Допълнителна информация
Информацията в настоящата справка е извлечена от динамичните регистри - Карта на възстановената собственост /КВС/ и Кадастралната карта, които са обект на обновяване и промени, тяхното използване се обуславя само с информативна цел.
Данните за заявени кадастрални имоти, се предoставят единствено през СЕУ с цел намаляване на административната тежест и избягване на рисковете в условия на пандемия.