• Публични справки
  • Справка за оторизирани, прихванати и платени суми от Държавен фонд „Земеделие“ през календарната 2018 година

Breadcrumb

• Колона "Оторизирана сума" извежда данни за размера на одобрената сума за плащане след извършени проверки от ДФЗ по подадено заявление/сключен договор
• Колона "Прихваната сума" извежда данни за размера на удържаните суми от оторизираната сума при наличие на задължения на лицето към ДФЗ във връзка с установени нередности и/или наложени многогодишни санкции
• Колона "Платена сума"* извежда данни за размера на разликата между оторизирана и прихваната сума (при наличие на прихващане)

Справка за оторизирани, прихванати и платени суми

Няма намерени данни.
*Забележка - Колона "Платена сума" съдържа и данни за извършени плащания от страна на ДФЗ към трети лица при наличие на задължения на лицето към тях (НАП, ЧСИ, задължения по особени залози, цесии).