Схеми и мерки

Система за електронни услуги - ДФ "Земеделие" - CMS

Схема за единно плащане на площ (СЕПП)

Схема за единно плащане на площ (СЕПП)

С цел постигането на последователност в прилаганата политика и отчитането в максимална степен на националната специфика, СЕПП в България ще се прилага до 31 декември 2020 г.

За да достигне подпомагането до по-широк кръг от земеделски стопани, минималният размер на стопанствата, които могат да получават директни плащания е намален на 0.5 ха за всички видове стопанства.

Прилагането на Схемата за единно плащане на площ (СЕПП) предоставя възможност на земеделските стопани да получат средства от Европейският фонд за гарантиране в земеделието (ЕФГЗ). Плащането се определя на хектар използвана земя и не е обвързано с производството, т.е. размерът на подпомагане не зависи от вида култура, която се отглежда. Допустимите за отпускане на помощи земи са:

♦ обработваема земя;

♦ постоянно затревени площи (ПЗП) – пасища, мери и ливади – при заявяването за подпомагане на ПЗП или временни пасища в ИСАК се следи за гъстота от 0,15 животински единици на хектар;

♦ трайни насаждения.

Допустими бенефициенти по СЕПП са всички земеделски стопани, в това число физически или юридически лица, или група физически или юридически лица, независимо какъв статус се дава на тази група и нейните членове от националното законодателство, чието стопанство се намира на територията на страната. Земеделските стопани могат да кандидатстват по схемата, когато са регистрирани като земеделски производители и ползват на правно основание площите, които заявяват за подпомагане.

Задължително условие, за да бъде отпусната помощта е земите, с които се кандидатства, да отговарят на изискванията за кръстосано съответствие и върху тях да се извършва земеделска дейност.

С цел по-балансирано разпределение на средствата за директни плащания между земеделските стопани ще се прилага намаление на плащането по СЕПП, след приспадане на разходите за заплати, осигуровки и данъци, декларирани от земеделския стопанин, които са свързани със земеделската му дейност. Прилагането на този инструмент предвижда намаление за сумите над 150 000 евро в размер на 5%, а за суми над 300 000 евро - 100%.

Държавен фонд „Земеделие” - РА осъществява контрол дали след 18 октомври 2011г. земеделските стопани са разделили стопанството си единствено с цел да избегнат намалението на плащанията. Проверките включват административен контрол на лични и географски данни за кандидатите в ИСАК.

Схема за преразпределително плащане (СПП)

Схема за преразпределително плащане (СПП)

Прилагането на Схемата за преразпределително плащане (СПП) е с цел подпомагане на по-уязвимите икономически малки и средни стопанства.

С прилагане на схемата се предоставя възможност на земеделските стопани да получат по-високо единно плащане на хектар за първите 30 хектари, допустими за подпомагане по СЕПП.

Плащането се определя на хектар и не е обвързано с производство.

Допустими за подпомагане площи по Схемата за преразпределително плащане (СПП) са допустимите за подпомагане площи по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП) за всички земеделски стопани (фермери) в това число физически или юридически лица, или група физически или юридически лица, независимо какъв статус се дава на тази група и нейните членове от националното законодателство, чието стопанство се намира на територията на страната.

Схемата за преразпределително плащане (СПП) е обвързана със Схема за единно плащане на площ (СЕПП) и в тази връзка не е допустимо заявяването единствено на СПП.

Не се отпускат плащания по схемата на кандидати, които след 18 октомври 2011 г. са разделили стопанството си с цел облагодетелстване от схемата за преразпределително плащане.

Селскостопански практики, благоприятни за климата и околната среда (зелени директни плащания) (ЗДП)

Селскостопански практики, благоприятни за климата и околната среда (зелени директни плащания) (ЗДП)

Земеделските стопани, които имат право да получат плащане по СЕПП, трябва да спазват за всички свои хектари, отговарящи на условията за подпомагане, селскостопански практики, благоприятни за климата и околната среда.

За зелените директни плащания се прилагат различни селскостопански практики в зависимост от структурата на земеделското стопанство, неговия размер и отглежданите култури.

♦ диверсификация на културите;

♦ запазване на постоянно затревените площи;

♦ поддържане на 5% обработваемата земя като екологично насочените площи.

За площите, заети с трайни насаждения няма приложими зелени изисквания. По този начин земеделският стопанин може автоматично да получи зелено директно плащане за площите с трайни насаждения.

Диверсификация на културите - включва изискване за отглеждане на няколко различни култури в стопанството с цел избягване на монокултурното производство. Прилага се при стопанства с размер на обработваемата земя над 10 хектара.

♦ Стопанства с обработваема земя между 10 ха и 30 ха трябва да отглеждат поне 2 култури, като основната култура да не заема повече от 75% от общата обработваема площ;

♦ Стопанства с обработваема земя над 30 ха следва да имат поне 3 култури. Основната култура да не заема повече от 75% от обработваемата площ. Двете основни култури не трябва да заемат повече от 95% от обработваемата земя.

Изключения от изискването за диверсификация на културите:  

♦ Когато повече от 75 % от обработваемата земя е оставена под угар и/или се използва за производство на трева и тревни фуражи, при условие, че оставащата обработваема земя не надхвърля 30 хектара;

♦ Когато повече от 75 % от отговарящата на условията за подпомагане земеделска площ е постоянно затревена площ или ориз, при условие че оставащата обработваема земя не надхвърля 30 хектара;

♦ Установения праг за основна култура не се прилага, когато повече от 75% от обработваемата е под угар или е заета с треви или тревни фуражи, в този случай оставащата обработваема земя не заема повече от 75% от нея.

Изчисляване на дяловете на различните култури за целите на диверсификацията:

Съобразно националната специфика и традиционните практики при отглеждането на различните видове култури и с оглед на спазване на изискването за наличието на всички заявени култури, за целите на диверсификацията е определен период на проверка – от 15 май до 15 юли 2017 г.

В този период следва да са налични всички култури (или поне ясно различими остатъци от културите), с които се изпълнява изискването за диверсификация.

Поддържане на съществуващи постоянно затревени площи:

Ако фермерът стопанисва екологично чувствителни постоянно затревени площи, те ще бъдат включени като част от слой „Постоянно затревени площи“, поддържан от Министерство на земеделието и храните. Екологично чувствителните постоянно затревени площи са тези, които попадат в защитени зони по Натура 2000, съгласно чл. 3, ал. 1, т. 1 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Изискването за зелени плащания е свързано със забрана за разораване на тези площи, както и превръщането им в обработваеми земи.

Слой „Постоянно затревени площи“ е нормативно определен в Закона за подпомагане на земеделските производители и въвежда забрана за преобразуването и разораването от земеделските стопани на постоянно затревените площи, включени в слоя.

Екологично насочени площи (ЕНП):

Поддържането на екологично насочени площи се прилага от 2015 г. при стопанства с обработваема земя над 15 ха. Най-малко 5% от декларираната обработваема земя следва да е заета от екологично насочени площи. За целите на изпълнение на изискването за екологично насочени площи върху парцелите, декларирани като угар, не трябва да има производство в периода 1 януари – 15 юли 2017 г. Площите, декларирани с междинни култури трябва да бъдат засети със смеска от житни и нежитни култури в срок до 30 септември 2017 г. Следва да могат да бъдат проверени в периода до 1 декември 2017 г. и не трябва да са налични на полето след 15 април 2018 г. На електронна страница на ДФЗ е разработен електронен калкулатор, който има за цел да помага на кандидатите при заявяване на екологично насочени площи.

За стопанства с обработваема земя под 10 ха не се прилагат изискванията за Селскостопански практики, благоприятни за климата и околната среда (зелени директни плащания).

Схема за млади земеделски стопани (МЗС)

Схема за млади земеделски стопани (МЗС)

Право на подпомагане по схемата за млади земеделски стопани имат земеделските стопани, които:

♦ имат право на плащане по СЕПП;

♦ са на не повече от 40 години в годината на подаване на заявление по схемата МЗС;

♦ за първи път създават стопанство като ръководители или които вече са създали такова в рамките на 5 години;

Кандидатите, които завяват за първи път през 2017 г. участие по схемата трябва да предоставят до 1 декември 2017 г. в съответната областна дирекция на ДФ „Земеделие“ един от следните документи за придобити професионални умения и познания:

♦ завършено средно образование в областта на селското стопанство или ветеринарната медицина;

♦ завършено средно икономическо образование със земеделска насоченост;

♦ завършено висше образование в областта на селското стопанство или ветеринарната медицина;  

♦ завършено висше икономическо образование със земеделска насоченост;  

♦ удостоверение за завършен курс от минимум 150 часа или свидетелство за получена степен на професионална квалификация в областта на селското стопанство.

Земеделските стопани имат право на подпомагане за първите 30 ха. Плащането се отпуска за срок най-много пет години, като срокът се намалява с броя на годините, които са изминали от създаването на стопанството. Участието по схемата е необходимо да се заявява за всяка кампания.а лични и географски данни за кандидатите в ИСАК.

Схема за дребни земеделски стопани (ДЗС)

Схема за дребни земеделски стопани (ДЗС)

Право на подпомагане по схемата имат земеделски стопани, които през 2015 са се включили в Схемата за дребни земеделски стопани и отговарят на минималните изисквания за получаване на директни плащания.

Ако земеделският стопанин вземе решение да продължи участието си в схемата през целия програмен период 2015-2020 г. е необходимо всяка година да потвърждава участието по схемата чрез подаване заявление за подпомагане съгласно Наредба № 5 от 27.02.2009 г. в рамките на периода за подаване на заявления за директни плащания.

Кандидатите трябва да поддържат през целия период на участието си в схемата най-малко допустимите площи, определена на база подаденото заявлението за 2015 г.

Ако имате намаление на земеделската площ, която обработвате през 2017 г. в сравнение с 2015 г., когато сте влезли за първи път в Схемата за дребни земеделски стопани, е по-целесъобразно да заявите участие по другите схеми за директни плащания, за които сте допустим,  като се откажете от участие в Схемата за дребни земеделски стопани.

При желание на ЗС да се откажат от участие по Схемата за дребни земеделски стопани могат да го направят чрез заявление за подпомагане отново в рамките на периода за подаване на заявления за директни плащания.

В случай че земеделският стопанин прекрати участието си по схемата през една от следващите кампании, не се допуска повторно заявяване на схемата.

Земеделските стопани, които участват по схемата са освободени от селскостопанските практики, които са благоприятни за климата (зелени директни плащания), както и от контрол на кръстосаното съответствие. Сумата на годишно плащане по схемата е не по-малка от левовата равностойност на 500 евро и не надвишава на левовата равностойност на 1250 евро. Подпомагането по схемата замества подпомагането по всички схеми за директна подкрепа.

Схема за преходна национална помощ за земеделска земя на хектар (ПНДП)

Схема за преходна национална помощ за земеделска земя на хектар (ПНДП)

Освен СЕПП земеделските стопани могат да получат и средства под формата на преходна национална помощ за земеделска земя на хектар. Допустими за подпомагане по тази схема са всички земеделски площи на територията на страната, които са допустими за подпомагане по Схемата за единно плащане на площ, с изключение на:

♦ постоянно затревените площи (пасища, мери и ливади);

♦ площи с винени сортове лозя;

♦ площи с тютюн.

Право на подпомагане по схемата за преходна национална помощ на хектар имат земеделските стопани, които стопанисват най-малко:

♦ 0,5 хектара трайни насаждения, или

♦ 1 хектар за всички останали земеделски площи.

Схема за преходна национална помощ за тютюн, необвързана с производството (ПНДТ)

Схема за преходна национална помощ за тютюн, необвързана с производството (ПНДТ)

Право на подпомагане по схемата имат земеделски стопани, които са отглеждали тютюн през която и да е година на референтния период 2007-2009 г., който е изкупен и премиран по реда на Закона за тютюна и тютюневите изделия (ЗТТИ).

Допустими за участие в схемата са земеделски стопани, които продължават да извършват земеделска дейност и са запознати, че това изискване се приема за изпълнено, когато към момента на подаване на заявлението или на плащането на помощта:

♦ са регистрирани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители или в база данни за производителите на тютюн, и/или

♦ са собственици на животно, животновъден обект или пчелно семейство, регистрирани в Системата за идентификация на животните и регистрация на животновъдните обекти на Българската агенция по безопасност на храните, и/или

♦ са регистрирали правно основание по чл. 41, ал. 1 от ЗПЗП за най-малко 0,1 ха.

Преходната национална помощ за тютюн се изплаща на килограм въз основа на средногодишното количество изкупен качествен (1-3 класа) тютюн по сортови групи през референтния период, съгласно данните за изкупения и премиран тютюн, представени от Фонд "Тютюн". Когато земеделският стопанин не е отглеждал тютюн през всичките три години от референтния период, помощта се определя въз основа на средногодишното количество изкупен тютюн по сортови групи за годините, през които е отглеждал тютюн.

При подаване на заявление за подпомагане кандидатите заявяват участие в схемата, без да посочват количеството тютюн, подлежащо на подпомагане и декларират, че продължават да упражняват земеделска дейност по смисъла на Закона за подпомагане на земеделските производители.

Схема за преходна национална помощ за говеда, необвързана с производството (ПНДЖ1)

Схема за преходна национална помощ за говеда, необвързана с производството (ПНДЖ1)

Право на подпомагане по схемата за преходна национална помощ за говеда, необвързана с производството, имат земеделските стопани, които:

♦ са отглеждали 10 или повече говеда и/или 10 или повече биволи, регистрирани в СИРЖ на Българската агенция по безопасност на храните към 28 февруари 2009 г.;

♦ към последния ден за подаване на заявленията за подпомагане от текущата кампания отглеждат в стопанствата си поне 70% от референтния брой животни.

Помощта по схемата се определя въз основа на броя на говедата и/или биволите в животновъдните обекти на земеделския стопанин, регистрирани в Системата за идентификация на животните и регистрация на животновъдните обекти към 28 февруари 2009. Земеделските стопани, които заявяват подпомагане само за преходна национална помощ, не са задължени да се регистрират като земеделски стопани.

Схема за преходна национална помощ за овце-майки и/или кози-майки, обвързана с производството (ПНДЖ3)

Схема за преходна национална помощ за овце-майки и/или кози-майки, обвързана с производството (ПНДЖ3)

Право на подпомагане по схемата за преходна национална помощ за овце-майки и кози-майки имат земеделските стопани, които:

♦ отглеждат в стопанствата си: 50 или повече овце-майки и/или кози-майки, регистрирани  в СИРЖ на БАБХ;

♦ продължат да отглеждат най-малко 80 % от заявените овце майки и/или кози майки най-малко 100 дни от деня, следващ последния ден за подаване на заявленията за подпомагане.

В случай, че отговаряте на всички условия за допустимост по схемата за обвързано подпомагане за овце-майки и/или кози-майки под селекционен контрол и схемата преходна национална помощ за овце-майки и/или кози-майки (обвързана с производството) за едно животно можете да заявите само една от двете схеми по Ваш избор.

Помощта по схемата, се определя въз основа на заявените за подпомагане овце-майки и кози-майки, които реално се отглеждат в стопанството. Земеделските стопани, които заявяват подпомагане само за преходна национална помощ, не са задължени да се регистрират като земеделски стопани. Земеделските стопани могат да заменят заявените животни с други животни, отговарящи на изискванията за подпомагане по схемата към момента на замяната, при условие че извършат замяната в срок до 10 дни от края на събитието, което я е наложило, и заявят писмено в срок до 7 работни дни от деня на замяната в съответния отдел „Прилагане на схемите и мерките за подпомагане” в областната дирекция на Държавен фонд „Земеделие“ извършената замяна.

Схема за обвързано подпомагане за млечни крави (СМлК)

Схема за обвързано подпомагане за млечни крави СМлК

Право на подпомагане имат земеделски стопани, които:

♦ отглеждат в стопанството си 10 и повече млечни крави с предназначение за производство на мляко;

♦ са реализирали както следва:

- мин. 1 500 кг мляко от млечна крава за стопанство в планински райони;

- мин. 2 000 кг мляко от млечна крава за останалите стопанства.

Земеделски стопани, които имат дори един животновъден обект извън планински район, се счита, че стопанството им е извън планински район и те следва да доказват реализация на мляко, валидна за останалите стопанства в размер на 2 000 кг мляко на млечна крава.

♦ са реализирали млякото и/или млечните продукти в периода от 1 октомври на предходната година до 30 септември в  годината на кандидатстване;

♦ в срок от 5 октомври до 30 октомври в годината на кандидатстване са предоставили документите за реализацията;

♦ поддържат заявените животни най-малко 80 дни от деня, следващ последния ден за подаване на заявления;

 Реализацията на мляко и/или млечни продукти се доказва със следните документи:  

1. фактури, издадени от земеделския стопанин за доставки на първи изкупвачи на мляко, с които има регистрирани договори за доставки в ДФ „Земеделие“-РА - когато земеделският стопанин е търговец по смисъла на чл. 1 от Търговския закон;

2. приемо-предавателни протоколи за доставки с реквизитите по чл. 6, ал.1 от Закона за счетоводството, издадени от първи изкупвачи на мляко, с които земеделският стопанин има договори за доставки, регистрирани в ДФ „Земеделие“-РА - когато земеделските стопани са лица по чл. 9, ал. 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица;

3. фактури за реализирани доставки – когато земеделските стопани доставят на търговци в други държави-членки на Европейския съюз;

4. фактури и/или касови бележки за директни продажби на мляко и/ или млечни продукти - когато земеделските стопани са регистрирани или вписани по Наредба № 26 от 2010 г. за специфичните изисквания за директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход;

5. фактури и/или фискални касови бележки, издадени от фискално устройство за реализирани млечни продукти - когато земеделския стопанин е със затворен цикъл на производство и има регистрирано млекопреработвателно предприятие по чл. 12 от Закона за храните;

6. приемо-предавателни протоколи с реквизитите по чл. 6 ал. 1 от Закона за счетоводството за доставка на сурово мляко за преработка на ишлеме в млекопреработвателно предприятие;

7. фактури и/или касови бележки за директно продадено сурово мляко от земеделския стопанин на други земеделски стопани за изхранване на животните - когато земеделският стопанин е вписан като производител на мляко, предназначено за изхранване на животни в други стопанства в публичния списък на регистрираните земеделски стопани, които извършват дейности на ниво първично производство на фуражи и свързаните с това дейности, съгласно в чл. 5, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 183/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 12 януари 2005 година за определяне на изискванията за хигиена на фуражите (ОВ L 35 от 8 февруари 2005 г.).

Заявените животни трябва да отговарят на следните изисквания:

♦ са идентифицирани с по една ушна марка на всяко ухо с еднакъв идентификационен номер;

♦ са въведени в регистъра на БАБХ с предназначение „за мляко“;

♦ са вписани в регистъра на животните в животновъдния обект;

♦ имат индивидуални паспорти;

Животно със сменено предназначение, заявено към първата година на кандидатстване по схемите за обвързано с производството подпомагане, се счита за животно с нередност.

Помощта по схемата за обвързано подпомагане за млечни крави се изплаща до 250-то допустимо за подпомагане по схемата животно в стопанството. Размерът на помощта по схемата се определя на брой допустими за подпомагане животни, за които земеделските стопани са реализирали минималното количество мляко и са предоставени доказателства за тази реализация.

Схема за обвързано подпомагане за млечни крави в планински райони (5-9 животни) - (СМлК-пл)

Схема за обвързано подпомагане за млечни крави в планински райони (5-9 животни) - (СМлК-пл)

Право на подпомагане имат земеделски стопани, които:

♦ отглеждат в стопанството си от 5 до 9 (вкл.) млечни крави с предназначение за производство на мляко;

♦ стопанството е в планински район;

Допустим е земеделски стопанин, на който всички регистрирани животновъдни обекти са разположени в планински район. Земеделски стопани, които имат дори един животновъден обект извън планински район, не са допустими по схемата.

♦ поддържат заявените животни най-малко 80 дни от деня, следващ последния ден за подаване на заявления.

 Заявените животни трябва да отговарят на следните изисквания:

♦ са идентифицирани с по една ушна марка на всяко ухо с еднакъв идентификационен номер;

♦ са въведени в регистъра на БАБХ с предназначение „за мляко“;

♦ са вписани в регистъра на животните в животновъдния обект;

♦ имат индивидуални паспорти.

Животно със сменено предназначение, заявено към първата година на кандидатстване по схемите за обвързано с производството подпомагане, се счита за животно с нередност.

Подпомагането по схемата се определя въз основа на броя на заявените и допустими животни в стопанството.

Схема за обвързано подпомагане за млечни крави под селекционен контрол - (ЕЖСК-мляко)

Схема за обвързано подпомагане за млечни крави под селекционен контрол - (ЕЖСК-мляко)

Право на подпомагане имат земеделски стопани, които:

♦ отглеждат в стопанството си 20 и повече млечни крави от една порода под селекционен контрол,  с предназначение за производство на мляко;

♦ са реализирали мин.  4 000 кг мляко от млечна крава

 - за кравите от застрашени от изчезване породи  не е необходима реализация на мляко и/или млечни продукти;

♦ са реализирали млякото и/или млечните продукти в периода  от 1 октомври на предходната година до 30 септември в  годината на кандидатстване;

♦ в срок от 5 октомври до 30 октомври в годината на кандидатстване са предоставили документи за реализацията;

♦ поддържат заявените животни най-малко 80 дни от деня, следващ последния ден за подаване на заявления.

Реализацията на мляко и/или млечни продукти се доказва със следните документи:  

1. фактури, издадени от земеделския стопанин за доставки на първи изкупвачи на мляко, с които има регистрирани договори за доставки в ДФ „Земеделие“-РА - когато земеделският стопанин е търговец по смисъла на чл. 1 от Търговския закон;

2. приемо-предавателни протоколи за доставки с реквизитите по чл. 6, ал.1 от Закона за счетоводството, издадени от първи изкупвачи на мляко, с които земеделският стопанин има договори за доставки, регистрирани в ДФ „Земеделие“-РА - когато земеделските стопани са лица по чл. 9, ал. 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица;

3. фактури за реализирани доставки – когато земеделските стопани доставят на търговци в други държави-членки на Европейския съюз;

4. фактури и/или касови бележки за директни продажби на мляко и/ или млечни продукти - когато земеделските стопани са регистрирани или вписани по Наредба № 26 от 2010 г. за специфичните изисквания за директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход;

5. фактури и/или фискални касови бележки, издадени от фискално устройство за реализирани млечни продукти - когато земеделския стопанин е със затворен цикъл на производство и има регистрирано млекопреработвателно предприятие по чл. 12 от Закона за храните;

6. приемо-предавателни протоколи с реквизитите по чл. 6 ал. 1 от Закона за счетоводството за доставка на сурово мляко за преработка на ишлеме в млекопреработвателно предприятие;

7. фактури и/или касови бележки за директно продадено сурово мляко от земеделския стопанин на други земеделски стопани за изхранване на животните - когато земеделският стопанин е вписан като производител на мляко, предназначено за изхранване на животни в други стопанства в публичния списък на регистрираните земеделски стопани, които извършват дейности на ниво първично производство на фуражи и свързаните с това дейности, съгласно в чл. 5, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 183/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 12 януари 2005 година за определяне на изискванията за хигиена на фуражите (ОВ L 35 от 8 февруари 2005 г.).

Заявените животни трябва да отговарят на следните изисквания:

♦ са идентифицирани с по една ушна марка на всяко ухо с еднакъв идентификационен номер;

♦ са въведени в регистъра на БАБХ с предназначение „за мляко“;

♦ са вписани в регистъра на животните в животновъдния обект;

♦ имат индивидуални паспорти;

♦ са вписани в Главния раздел на родословната книга;

♦ вписани са в регистрите по чл. 18, ал. 6 от Закона за Животновъдството;

♦ имат зоотехнически сертификат.

Животно със сменено предназначение, заявено към първата година на кандидатстване по схемите за обвързано с производството подпомагане, се счита за животно с нередност.

Размерът на помощта по схемата се определя на брой допустими за подпомагане животни, за които земеделските стопани са реализирали минималното количество мляко и са предоставени доказателства за тази реализация. Прилага се модулирана ставка за първите 250 (включително) допустими животни на всички стопанства и за над 250-то допустимо животно, която е по-висока за първите 250 животни.

Схема за обвързано подпомагане за месодайни крави под селекционен контрол - (ЕЖСК-месо)

Схема за обвързано подпомагане за месодайни крави под селекционен контрол - (ЕЖСК-месо)

Право на подпомагане имат земеделски стопани, които:

♦ отглеждат в стопанството си 20 и повече месодайни крави от една порода под селекционен контрол  с предназначение за производство на месо;

♦ са регистрирали в стопанството си мин. 0.5 новородени телета на допустимо по схемата животно;

♦ телетата са родени и регистрирани в БАБХ в периода  от 1 октомври на предходната година до 30 септември в  годината на кандидатстване;

Наличието на новородени телета в стопанството се проверява в Системата за идентификация и регистрация на животните на БАБХ за периода от 1 октомври 2016 г. до 30 септември 2017 г. Всички новородени телета в стопанството трябва да бъдат идентифицирани.

♦ поддържат заявените животни най-малко 80 дни от деня, следващ последния ден за подаване на заявления.

 Заявените животни трябва да отговарят на следните изисквания:

♦ са идентифицирани с по една ушна марка на всяко ухо с еднакъв идентификационен номер;

♦ са въведени в регистъра на БАБХ;

♦ са вписани в регистъра на животните в животновъдния обект;

♦ имат индивидуални паспорти;

♦ са вписани в Главния раздел на родословната книга;

♦ вписани са в регистрите по чл. 18, ал. 6 от З-на за Животновъдството;

♦ имат зоотехнически сертификат.

Животно със сменено предназначение, заявено към първата година на кандидатстване по схемите за обвързано с производството подпомагане, се счита за животно с нередност.

Размерът на помощта по схемата се определя на брой допустими за подпомагане животни, за които земеделските стопани са доказали изисквания минимален брой новородени телета. Прилага се модулирана ставка за първите 250 (включително) допустими животни на всички стопанства и за над 250-то допустимо животно, която е по-висока за първите 250 животни.

Схема за обвързано подпомагане за месодайни крави и/или юници (СМКЮ)

Схема за обвързано подпомагане за месодайни крави и/или юници - (СМКЮ)

Право на подпомагане имат земеделски стопани, които:

♦ отглеждат в стопанството си 5 и повече месодайни крави и/или юници с предназначение за производство на месо;

♦ са регистрирали в стопанството си мин. 0.4 новородени телета на допустимо по схемата животно;

♦ телетата са родени и регистрирани в БАБХ в периода  от 1 октомври на предходната година до 30 септември в  годината на кандидатстване;

Наличието на новородени телета в стопанството се проверява в Системата за идентификация и регистрация на животните на БАБХ за периода от 1 октомври 2016 г. до 30 септември 2017 г. Всички новородени телета в стопанството трябва да бъдат идентифицирани.

♦ поддържат заявените животни най-малко 80 дни от деня, следващ последния ден за подаване на заявления.

 Заявените животни трябва да отговарят на следните изисквания:

♦ са идентифицирани с по една ушна марка на всяко ухо с еднакъв идентификационен номер;

♦ са въведени в регистъра на БАБХ с предназначение „за месо“;

♦ са вписани в регистъра на животните в животновъдния обект;

♦ имат индивидуални паспорти.

Животно със сменено предназначение, заявено към първата година на кандидатстване по схемите за обвързано с производството подпомагане, се счита за животно с нередност.

Помощта по схемата за обвързано подпомагане за месодайни крави и/или юници се изплаща до 250-то допустимо за подпомагане по схемата животно в стопанството.  Размерът на помощта по схемата се определя на брой допустими за подпомагане животни, за които има минимален брой родени телета.

Схема за обвързано подпомагане за овце-майки и/или кози-майки в планински райони (10-49 животни) - (ДПЖ-пл)

Схема за обвързано подпомагане за овце-майки и/или кози-майки в планински райони (10-49 животни) - (ДПЖ-пл)

Право на подпомагане имат земеделски стопани, които:

♦ отглеждат в стопанството си от 10 до 49 (вкл.) овце-майки и/или кози майки;

♦ стопанството е в планински район;

Допустим е земеделски стопанин, на който всички регистрирани животновъдни обекти са разположени в планински район. Земеделски стопани, които имат дори един животновъден обект извън планински район, не са допустими по схемата.

♦ поддържат заявените животни най-малко 80 дни от деня, следващ последния ден за подаване на заявления.

 Заявените животни трябва да отговарят на следните изисквания:

♦ са въведени в регистъра на БАБХ;

♦ идентифицирани са с:

- обикновена ушна марка и електронно средство за идентификация – за животните, родени след 31.12.2009 г.;

- обикновена ушна марка и/или електронно средство за идентификация – за животните, родени преди 31.12.2009 г.;

♦ са вписани в регистъра на животните в животновъдния обект.

Животно със сменено предназначение, заявено към първата година на кандидатстване по схемите за обвързано с производството подпомагане, се счита за животно с нередност.

Подпомагането по схемата се определя въз основа на броя на заявените и допустими животни в стопанството.

Схема за обвързано подпомагане за овце-майки и/или кози-майки под селекционен контрол (ДПЖСК)

Схема за обвързано подпомагане за овце-майки и/или кози-майки под селекционен контрол (ДПЖСК)

Право на подпомагане имат земеделски стопани, които:

♦ отглеждат в стопанството си 50 и повече овце-майки под селекционен контрол от една порода и/или

♦ отглеждат в стопанството си 20 и повече кози-майки под селекционен контрол от една порода;

♦ са регистрирали в стопанството си приплоди от допустимите породи за месо, съответстващи най-малко на 1 приплод на овца-майка и/или коза-майка;

Наличието на новородени агнета и/или ярета в стопанството се проверява в Системата за идентификация и регистрация на животните на БАБХ за периода от 1 октомври 2016 г. до 30 септември 2017 г. Всички новородени агнета и/или ярета в стопанството трябва да бъдат идентифицирани.

♦ са реализирали количества мляко и/или млечни продукти, съответстващи най-малко на 70 кг на овца-майка и/или коза-майка от млечните породи;

♦ са реализирали млякото и/или млечните продукти в периода от 1 октомври на предходната година до 30 септември в  годината на кандидатстване;

За допустимите животни от автохтонни породи не се търси реализация на мляко/млечни продукти или приплоди.

♦ поддържат заявените животни най-малко 80 дни от деня, следващ последния ден за подаване на заявления.

 Реализацията на мляко и/или млечни продукти се доказва със следните документи:  

1. фактури, издадени от земеделския стопанин за доставки на първи изкупвачи на мляко, с които има регистрирани договори за доставки в ДФ „Земеделие“-РА - когато земеделският стопанин е търговец по смисъла на чл. 1 от Търговския закон;

2. приемо-предавателни протоколи за доставки с реквизитите по чл. 6, ал.1 от Закона за счетоводството, издадени от първи изкупвачи на мляко, с които земеделският стопанин има договори за доставки, регистрирани в ДФ „Земеделие“-РА - когато земеделските стопани са лица по чл. 9, ал. 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица;

3. фактури за реализирани доставки – когато земеделските стопани доставят на търговци в други държави-членки на Европейския съюз;

4. фактури и/или касови бележки за директни продажби на мляко и/ или млечни продукти - когато земеделските стопани са регистрирани или вписани по Наредба № 26 от 2010 г. за специфичните изисквания за директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход;

5. фактури и/или фискални касови бележки, издадени от фискално устройство за реализирани млечни продукти - когато земеделския стопанин е със затворен цикъл на производство и има регистрирано млекопреработвателно предприятие по чл. 12 от Закона за храните;

6. приемо-предавателни протоколи с реквизитите по чл. 6 ал. 1 от Закона за счетоводството за доставка на сурово мляко за преработка на ишлеме в млекопреработвателно предприятие;

7. фактури и/или касови бележки за директно продадено сурово мляко от земеделския стопанин на други земеделски стопани за изхранване на животните - когато земеделският стопанин е вписан като производител на мляко, предназначено за изхранване на животни в други стопанства в публичния списък на регистрираните земеделски стопани, които извършват дейности на ниво първично производство на фуражи и свързаните с това дейности, съгласно в чл. 5, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 183/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 12 януари 2005 година за определяне на изискванията за хигиена на фуражите (ОВ L 35 от 8 февруари 2005 г.).

Заявените животни трябва да отговарят на следните изисквания:

♦ са въведени в регистъра на БАБХ;

♦ са вписани в регистъра на животните в животновъдния обект;

♦ идентифицирани са с:

- обикновена ушна марка и електронно средство за идентификация – за животните, родени след 31.12.2009 г.;

- обикновена ушна марка и/или електронно средство за идентификация – за животните, родени преди 31.12.2009 г.;

♦ са с доказан произход;

♦ вписани са в регистрите по чл. 18, ал. 6 от З-на за Животновъдството;

♦ имат зоотехнически сертификат.

В случай, че отговаряте на всички условия за допустимост по схемата за обвързано подпомагане за овце-майки и/или кози-майки под селекционен контрол и схемата преходна национална помощ за овце-майки и/или кози-майки (обвързана с производството) за едно животно можете да заявите само една от двете схеми по Ваш избор. Като бенефициент Вие можете да кандидатствате и по двете схеми, но едно и също животно можете да заявите и съответно да получите за него подпомагане само по една от двете схеми.

Размерът на помощта по схемата се определя като се прилага модулирана ставка за първите 300 (включително) допустими животни на всички стопанства и за над 300-то допустимо животно, която е по-висока за първите 300 животни.

Схема за обвързано подпомагане за биволи (Биволи)

Схема за обвързано подпомагане за биволи (Биволи)

Право на подпомагане имат земеделски стопани, които:

♦ отглеждат в стопанството си 10 и повече женски биволи на 18 месеца и повече;

♦ са реализирали мин.  400 кг мляко и/или млечни продукти от биволица;

♦ са реализирали млякото и/или млечните продукти в периода от 1 октомври на предходната година до 30 септември в  годината на кандидатстване;

♦ в срок от 5 октомври до 30 октомври в годината на кандидатстване са предоставили документи за реализацията;

♦ поддържат заявените животни най-малко 80 дни от деня, следващ последния ден за подаване на заявления.

 Реализацията на мляко и/или млечни продукти се доказва със следните документи:  

1. фактури, издадени от земеделския стопанин за доставки на първи изкупвачи на мляко, с които има регистрирани договори за доставки в ДФ „Земеделие“-РА - когато земеделският стопанин е търговец по смисъла на чл. 1 от Търговския закон;

2. приемо-предавателни протоколи за доставки с реквизитите по чл. 6, ал.1 от Закона за счетоводството, издадени от първи изкупвачи на мляко, с които земеделският стопанин има договори за доставки, регистрирани в ДФ „Земеделие“-РА - когато земеделските стопани са лица по чл. 9, ал. 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица;

3. фактури за реализирани дос.