Приложимо национално законодателство

Система за електронни услуги - ДФ "Земеделие" - CMS

Hаредба № 2 от 17 февруари 2015 г. за критериите за допустимост на земеделските площи за подпомагане по схеми и мерки за плащане на площ

отвори документа

Наредба № 5 от 24 февруари 2015 г. за прилагане на мярка 12 „Плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

отвори документа

Наредба № 6 от 24 февруари 2015 г. за прилагане на мярка 13 „Плащания за райони с природни или други специфични ограничения“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

отвори документа

Наредба № 105 от 2006 г. за условията и реда за създаване, поддържане, достъп и ползване на интегрираната система за администриране и контрол

отвори документа

НАРЕДБА № 3 от 29.01.1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани

отвори документа

НОМЕНКЛАТУРА НА КУЛТУРИ ПО СХЕМИТЕ ЗА ОБВЪРЗАНО ПОДПОМАГАНЕ ЗА КАМПАНИЯ 2015

отвори документа

НОМЕНКЛАТУРА НА КУЛТУРИТЕ ЗА КАМПАНИЯ 2015

отвори документа

НАРЕДБА № 19 от 12.10.2015 г. за реда за контрол на изискванията на схемите за преходна национална помощ

отвори документа

Наредба № 11 от 3.04.2008 г. за условията и реда за прилагане на мярка 211 и мярка 212 от ПРСР 2007-2013 - в сила от 07.02.2017 г.

отвори документа

Наредба за определяне на критериите за необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват

отвори документа

Закон за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП)

Закон за подпомагане на земеделските производители - в сила от 27.02.2018 г.

отвори документа

Закон за подпомагане на земеделските производители - в сила от 07.02.2017 г.

отвори документа

Закон за подпомагане подпомагане на земеделските производители - в сила от 01.01.2016 г.

отвори документа

Закон за собствеността и ползването на земеделските земи

Закон за собствеността и ползването на земеделските земи - в сила от 07.02.2017 г.

отвори документа

Закон за собствеността и ползването на земеделските земи - в сила от 5.08.2016 г.

отвори документа

Закон за собствеността и ползването на земеделските земи - в сила от 11.08.2015 г.

отвори документа

Наредба №2 за критериите за допустимост на земеделските площи за подпомагане по схеми и мерки за плащане на площ

Hаредба № 2 от 17 февруари 2015 г. за критериите за допустимост на земеделските площи за подпомагане по схеми и мерки за плащане на площ - в сила от 24.02.2015

отвори документа

Наредба №3 от 17 февруари 2015г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания

Hаредба № 3 от 17 февруари 2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания - в сила от 23.02.2018 г.

отвори документа

Hаредба № 3 от 17 февруари 2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания - в сила от 28.02.2017 г.

отвори документа

Hаредба № 3 от 17 февруари 2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания - в сила от 02.09.2016 г.

отвори документа

Наредба № 5 от 27.02.2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания

Наредба№ 5 от 27.02.2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания - в сила от 23.02.2018 г.

отвори документа

Наредба № 5 от 27.02.2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания - в сила от 28.02.2017 г.

отвори документа

Наредба№ 5 от 27.02.2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания - в сила от 26.02.2016 г.

отвори документа

Наредба № 4 от 24 февруари 2015 г. за прилагане на мярка 11 „Биологично земеделие“, ПРСР 2014-2020

Наредба № 4 от 24 февруари 2015 г. за прилагане на мярка 11 „Биологично земеделие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. - в сила от 27.02.2018 г.

отвори документа

Наредба № 4 от 24 февруари 2015 г. за прилагане на мярка 11 „Биологично земеделие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. - в сила от 28.02.2017 г.

отвори документа

Наредба № 4 от 24 февруари 2015 г. за прилагане на мярка 11 „Биологично земеделие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. - в сила от 27.02.2015 г.

отвори документа

Методика за намаляване и отказване на плащания по мярка 11 "Биологично земеделие" от ПРСР 2014-2020

Приложение към Заповед РД 09-144/23.02.2017 г. - Методика за намаляване и отказване на плащания по мярка 11 "Биологично земеделие" от ПРСР 2014-2020

отвори документа

Приложение към Заповед РД 09-83/24.02.2016 г. - Мeтодика за намаляване и отказване на плащания по мярка 11 "Биологично земеделие" от ПРСР 2014-2020

отвори документа

Заповед № РД 09-233 от 12.03.2018 г. за изменение на Заповед № РД 09-144 от 23.02.2017 г. за утвърждаване на Методика за намаляване и отказване на плащания по мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014-2020 г.

отвори документа

Наредба № 7 от 24 февруари 2015 г. за прилагане на мярка 10 „Агроекология и климат“, ПРСР 2014-2020

Наредба № 7 от 24 февруари 2015 г. за прилагане на мярка 10 „Агроекология и климат“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. в сила от 27.02.2018 г.

отвори документа

Наредба № 7 от 24 февруари 2015 г. за прилагане на мярка 10 „Агроекология и климат“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. в сила от 28.02.2017 г.

отвори документа

Наредба № 7 от 24 февруари 2015 г. за прилагане на мярка 10 „Агроекология и климат“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. в сила от 4.08.2015 г.

отвори документа

Методика за намаляване и отказване на плащания по мярка 10 "Агроекология и климат" от ПРСР 2014-2020

Приложение към заповед № РД 09-143/23.02.2017 г. - Методика за намаляване и отказване на агроекологични плащания по мярка 10 "Агроекология и климат" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

отвори документа

Приложение към заповед № РД 09-118/11.03.2016г. - Методика за намаляване и отказване на агроекологични плащания по мярка 10 "Агроекология и климат" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

отвори документа

Заповед № РД 09-234 от 12.03.2018 г. за изменение на Заповед № РД 09-143 от 23.02.2017 г. за утвърждаване на Методика за намаляване и отказване на плащания по мярка 10 „Агроекология и климат“ от ПРСР 2014-2020 г.

отвори документа

Наредба № 11 от 06.04.2009 г. за условията и реда за прилагане на мярка 214 – Агроекологични плащания, ПРСР 2007-2013

Наредба № 11 от 06.04.2009 г. за условията и реда за прилагане на мярка 214 – агроекологични плащания от програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., в сила от 5.08.2016 г.

отвори документа

Наредба № 11 от 06.04.2009 г. за условията и реда за прилагане на мярка 214 – агроекологични плащания от програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., в сила от 20.10.2015 г.

отвори документа

Методика за намаляване и отказване на плащания по мярка 214 "Агроекологични плащания" от ПРСР 2007-2013

Заповед на министъра на земеделието и храните № РД 09-243 от 17.03.2017 г. за промяна на методика за намаляване и отказване на агроекологичните плащания по мярка 214 „Агроекологични плащания

отвори документа

Заповед на министъра на земеделието и храните № РД 09-909 от 08.12.2015 г. за промяна на методика за намаляване и отказване на агроекологичните плащания по мярка 214 „Агроекологични плащания

отвори документа

Заповед № РД 09-235 от 12.03.2018 г. за изменение на Заповед № РД 09-243 от 17.03.2017 г. за утвърждаване на Методика за намаляване и отказване на плащания по мярка 214 „Агроекологични плащания“ от ПРСР 2007-2013 г.

отвори документа