Възможни грешки при кандидатстване по директни плащания

Система за електронни услуги - ДФ "Земеделие" - CMS

Грешки и автоматични проверки Кампания 2017

ВЪЗМОЖНИ ГРЕШКИ ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ ПO ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ

За всеки бенефициент – при подаване на заявлението, въз основа на наличните данни към момента на въвеждането им в ИСАК, системата ще направи проверки и ще излезе документ преди разпечатването на заявлението. Това са предварителни проверки, които се правят при подаване на заявлението за подпомагане – т.нар. автоматични проверки, които са част от заявлението през последните години, но нямат характер на административни проверки. Извършват се единствено с цел информираност на кандидата.

Резултатите от тези проверки се разпечатват отделно и се дава възможност всеки кандидат да се запознае с тях и да отстрани тези от тях, които смята, че действително са грешки, а не негово изрично решение. От изключителна важност е земеделският стопанин да се запознае подробно със съдържанието на заявлението, което подписва. Много съществено е да не пропусне да заяви участие по всички схеми, за които отговаря на условията за подпомагане. Ако е пропуснато да се заяви участие по някоя от схемите след това по нея няма да му бъде отпусната субсидия. Затова е препоръчително земеделският стопанин да обърне изключително внимание на частта от заявлението, в която отбелязва схемите, за които кандидатства за подпомагане.

Сред най-често допусканите грешки от кандидатите по директните плащания са:

- Декларирани са площи, за които няма регистрирано правно основание за ползване;

- Заявена е схема за подпомагане на площ, без да са заявени парцели към нея;

- Не е спазено изискването за минимална площ за стопанството по схема;

- Деклариране за подпомагане на култури, които не отговарят на условията за подпомагане по схемите и мерките за директни плащания;

- Декларирани за подпомагане са парцел/и с култура подходяща по схема/мярка за подпомагане по директни плащания, но не е заявена съответната схема/мярка;

- Заявена е схема за животни, но няма заявени животни;

- Стопанството на кандидата, заявено по схемите за подпомагне за животни по директни плащания, не отговаря на условията за подпомагане по схемите и мерките за подпомагане;

- Декларират се животни, които не отговарят на условията за подпомагане на допустимо животно по съответната схема/мярка.

ВАЖНО!

Кандидатите, заявили някоя от следните схеми: Схема за млади земеделски стопани (МЗС), Схема за обвързано подпомагане за млечни крави (СМлК), Схема за обвързано подпомагане за млечни крави под селекционен контрол (ЕЖСК-мляко), Схема за обвързано подпомагане за овце-майки и/или кози-майки под селекционен контрол (ДПЖСК) (за животните с направление „мляко“), Биволи, схемите за обвързано подпомагане за плодове и зеленчуци, както и схемата за специално плащане за Памук, следва задължително да се запознаят с изискванията за предоставяне на субсидия по съответната схема по отношение сроковете и изискванията за предоставяне на допълнителни документи, съгласно разпоредбите в Наредба № 3 от 17.02.2015г., за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания;

За кандидатите по схемите за обвързано подпомагане за животни с направление „мляко“:

Документите за доказване на реализирано мляко трябва да са с дата на издаване в периода от 1 октомври 2016 г. до 30 септември 2017 г. и се представят в срок от 5 до 30 октомври 2017 г. в съответната областна дирекция на ДФ „Земеделие“-РА  по постоянен адрес на кандидата-физическо лице или адрес на управление на кандидата-юридическо лице или едноличен търговец лично от земеделските стопани или чрез техен представител, упълномощен с нотариално заверено пълномощно.

За кандидатите по схемите за обвързано подпомагане за плодове и зеленчуци:

Освен подаването на заявление за подпомагане за Кампания 2017 в периода 1 до 31 януари 2018 г. кандидатите следва да представят и декларация по образец за произведената продукция през годината на кандидатстване, както и документи, които доказват нейната реализация, в съответните областни дирекции на Държавен фонд „Земеделие“-РА, отдел „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане“. Представените документи ще бъдат изпращани за проверка в НАП.

Документите, които ще се използват за доказване на минимални добиви от плодове и зеленчуци  за Кампания 2017 трябва да са издадени в периода 1 фев. 2017г. - 31 януари 2018 г.

За кандидатите по Схема за млади земеделски стопани (МЗС)

Кандидатите, които завяват за първи път през 2017 г. участие по схемата трябва да предоставят до 1 декември  2017 г. в съответната областна дирекция на ДФ „Земеделие“ документ за придобити професионални умения и познания.

За кандидатите по Схемата за специално плащане за памук (Памук)

Земеделските стопани трябва да предоставят:

1. сертификат, издаден при условията и по ред, определен от Закона за посевния и посадъчния материал, за сортовете, вписани в Сортовата листа на Република България или документ/етикет, издаден от съответната служба на държавата-членка, за сортовете вписани в Общия каталог на сортовете от земеделски растителни видове, публикуван в Официален вестник на Европейския съюз – при подаване на заявлението за подпомагане;

2. сключен договор за изкупуване на произведената от тях продукция от културата памук, а когато са производители и преработватели едновременно, могат да предоставят и складови разписки до 1 декември на годината на кандидатстване в съответната областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие“-РА по  постоянен адрес на кандидата - физическо лице или адрес на управление на кандидата - юридическо лице или едноличен търговец.

Кандидатите, заявили някоя от следните схеми: Схема за обвързано подпомагане за месодайни крави и/или юници (СМКЮ), Схема за обвързано подпомагане за месодайни крави под селекционен контрол (ЕЖСК-месо) и Схема за обвързано подпомагане за овце-майки и/или кози майки под селекционен контрол (ДПЖСК) (за животните с направление „месо“), следва задължително да се запознаят с изискванията за предоставяне на субсидия по съответната схема по отношение сроковете и изискванията за доказване на приплоди в стопанството, съгласно разпоредбите в Наредба № 3 от 17.02.2015г., за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания.

В стопанството на кандидатите трябва да са регистрирани новородени животни в периода от 1 октомври 2016 г. до 30 септември 2017 г

Новородените животни трябва да са регистрирани в същия срок и в БАБХ.

Мярка 10 - „Агроекология и климат“ от ПРСР 2014-2020

1. Променени са географските граници на площите по време на петгодишния период на подпомагане.

Площите, които обработвате или поддържате по направления:

► „Възстановяване и поддържане на постоянно затревени площи с висока природна стойност (ВПС)”;

► „Поддържане на местообитанията на Царски орел и Египетски лешояд в обработваеми земи с орнитологично значение”;

► „Контрол на почвената ерозия”;

трябва да бъдат едни и същи всяка година. Когато има разминаване за повече от 10% от земите се налага възстановяване на получената до момента помощ по направлението.

Бихте могли да копирате площите, които сте декларирали за предход¬ната година в ИСАК, когато подавате заявление за плащане. Така ще сте си¬гурни, че декларирате едни и същи площи. Често изчисленията на самите фер¬мери за това дали промяната в границите на одобрените площи е в рамките на позволените 10 % се оказват неточни и се налага да се връщат получените субсидии.

2. Не е предоставен в срок документ, който доказва наличието на опит в извършваните дейности.

Най-късно при подаването на заявление за плащане за третата годи¬на от поетото задължение трябва да представите документ за преминато агроекологично обучение или опит в извършваните дейности. В противен случай трябва да върнете получените до момента субсидии. За доказване на обучение можете да представите в областните дирекции на ДФЗ един от следните документи:

► Копие на документ за преминато агроекологично или биологично обучение с минимална продължителност 18 часа или демонстрационна дейност, свързана с приоритет 4 по мярка 1 „Трансфер на знания и действия за осведомяване“ от ПРСР 2014-2020 г., с минимална продължителност от 3 дни;

► Копие на документ за преминато обучение или документ, удостоверяващ наличие на опит, предоставени по мярка 214 „Агроекологични плащания“ от Програмата за развитие на селските райони на Република България за периода 2007 – 2013 г.;

► Копие на диплома за средно професионално, висше образование, за образователна и научна степен „доктор“ или научна степен „доктор на науките“, с квалификация земеделие или ветеринарна медицина.

3. Заявенo e направление „Опазване на застрашени от изчезване местни животни” и/или „Традиционни практики за сезонна паша на животните (пасторализъм)” по мярка 10, без да са заявени животни към него.

При кандидатстване по някое от горе-посочените направления по мярка 10 е необходимо да имате налични животни, които да заявите със съответният код.

4. Направление: ”Възстановяване и поддържане на затревени площи с висока природна стойност (ВПС)”.

Земеделските стопани в заявлението за подпомагане/плащане по направление ВПС са заявили, че ще поддържат затревените площи чрез паша и в заявлението за подпомагане/плащане не са декларирани животни. Ако заявите направление ”Възстановяване и поддържане на затревени площи с висока природна стойност (ВПС)” с код за паша, трябва да имате налични животни в стопанството при спазване на изискването за мин. 0.15 ЖЕ/ха.

5. Направление: „Опазване на застрашени от изчезване местни породи, важни за селското стопанство”.

5.1. Намален е броят на животните, декларирани по направление „Опазване на застрашени от изчезване местни породи". Ако намалите броя на одобрените животни поради клане, продажба, смърт или кражба, трябва да представите на ДФЗ копие на документи, които удостоверяват причината за намалението. Срокът за това е 80 дни след края на кампанията. Ако намалението/събитието е настъпило след тази дата, копието може да бъде представено заед¬но със заявлението за следващата година. Субсидията която ще получите за текущата кампания ще е за наличният брой животни (в случай че сте предоставили документ за загуба). На следващата година броят на животните трябва да бъде възстановен. В противен случай ангажимента ви ще бъде прекратен и ще трябва да възстановите получените до момента субсидии по направ¬лението;

5.2. Не са актуализирани данните за броя животни в стопанството в регистрите на БАБХ. Бихте могли да посетите регионалната служба на БАБХ, преди да по¬дадете заявление за подпомагане, за да актуализирате информацията за броя животни, които отглеждате, в регистрите на агенцията. По този начин ще избегнете несъответствия при бъдещи проверки. Ако проверката на място установи несъответствия, се налагат санкции по Методиката за намаляване и отказване на агроекологичните плащания, утвърдена от министъра на земеделието и храните;

5.3. Заявени са животни по направление „Опазване на застрашени от изчезване местни породи, важни за селското стопанство” по мярка 10, които не са собственост на бенефициента. При заявяване на животни по това направление е необходимо същите да са ваша собственост и да са отбелязани като такива в електронният регистър на БАБХ. При заявяване на животно, което не е Ваша собственост, същото ще се счита за животно с нередност и ще бъде санкционирано съгласно Методиката за намаляване и отказване на агроекологичните плащания, утвърдена от министъра на земеделието и храните.

6. Направление: „Опазване на застрашени от изчезване местни сортове, важни за селското стопанство”.

Максималният размер на стопанството за одобрение по направление „Опазване на застрашени от изчезване местни сортове, важни за селското стопанство” е 50 ха. Не се отпуска финансова помощ за годината на подаване на заявленията, в случаите когато бенефициента заяви повече от 50 ха по това направление.

7. Заявяване на направление „Традиционни практики за сезонна паша на животните (пасторализъм)” с по-малко от изискуемият брой животни/животински единици (ЖЕ).

При заявяване на направление „Традиционни практики за сезонна паша на животните (пасторализъм)” задължително условие е да имате поне 50 овце или 10 говеда или 10 ЖЕ при комбинация им.

Мярка 11 - „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014-2020

1. Променени са географските граници на площите по време на петгодишния период на подпомагане.

Площите, които обработвате или поддържате по направление „Биологично растениевъдство” трябва да бъдат едни и същи всяка година. Когато има разминаване за повече от 10% от земите се налага възстановяване на получената до момента помощ по направлението. Бихте могли да копирате площите, които сте декларирали за предход¬ната година в ИСАК, когато подавате заявление за плащане. Така ще сте сигурни, че декларирате едни и същи площи. Често изчисленията на самите фермери за това дали промяната в границите на одобрените площи е в рамките на позволените 10 % се оказват неточни и се налага да се връщат получените субсидии.

2. Не е предоставен в срок документ, който доказва наличието на опит в извършваните дейности.

Най-късно при подаването на заявление за плащане за третата година от поетото задължение трябва да представите документ за преминато обучение или опит в извършваните дейности. В противен случай трябва да върнете получените до момента субсидии. За доказване на обучение можете да представите в областните дирекции на ДФЗ един от следните документи:

- Копие на документ за преминато агроекологично или биологично обучение с минимална продължителност 18 часа или демонстрационна дейност, свързана с приоритет 4 по мярка 1 „Трансфер на знания и действия за осведомяване“ от ПРСР 2014-2020 г., с минимална продължителност от 3 дни;

- Копие на документ за преминато обучение или документ, удостоверяващ наличие на опит, предоставени по мярка 214 „Агроекологични плащания“ от Програмата за развитие на селските райони на Република България за периода 2007 – 2013 г.;

- Копие на диплома за средно професионално, висше образование, за образователна и научна степен „доктор“ или научна степен „доктор на науките“, с квалификация земеделие или ветеринарна медицина; - Копие от сертификат или писмено доказателство за съответствие на произведените растителни и/или пчелни и/или животински продукти с правилата на биологично производство, удостоверяващ наличие на биологична продукция.

3. Фермерите, които кандидатстват за първи път по мярка 11 „Биологично земеделие” нямат договор с контролиращо лице, сключен преди 31 декември на годината преди кандидатстването.

За кампания 2015 г. крайният срок за сключване на договорите с контролиращо лице е 01 март 2015 г. Ако планирате да кандидатствате по мярка 11 „Биологично земеделие”, трябва до 31 декември на годината преди подаването на заявление за подпомагане да сключите договор с контролиращо лице, удостоверяващо отглеждането на културите, животните или пчелните семейства по биологичен път. За кампания 2015 г. крайният срок за сключване на договорите с контролиращо лице е 01 март 2015 г. В противен случай не получавате одобрение за подпомагане. По време на петгодишния период на подпомагане (до 30 септември на петата година от първото одобрено заявление за подпомагане) трябва поне веднъж да получите от контролиращото лице сертификат или писмено доказателство за съответствие на продуктите с правилата на биологичното производство и да го предоставите в ДФ „Земеделие” най-късно до 30 октомври на петата година от първото одобрено заявление за подпомагане.

4. В заявлението за подпомагане или плащане е отбелязан грешен код за заявените парцели, пчелни семейства или животни.

В случай че контролиращото лице върне различен от декларираният от Вас код за заявените парцели, пчелни семейства или животни, няма да получите плащане за съответната година.

► БИОЛОГИЧНО РАСТЕНИЕВЪДСТВО - Не всички култури в един блок на земеделско стопанство (БЗС) са декларирани за отглеждане по биологичен път. Ако обработвате повече от един парцел (една култура) в рамките на един блок на земеделско стопанство (БЗС), то всички парцели в този БЗС трябва да са заявени за отглеждане по правилата на биологично производство. Това е едно от задължителните условия за участие в мярката. В противен случай не получавате одобрение за целия блок на земеделското стопанство.

► БИОЛОГИЧНО ПЧЕЛАРСТВО - Не са актуализирани данните за броя пчелини в стопанството в регистрите на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ). Бихте могли да посетите регионалната служба на БАБХ, преди да подадете заявление за подпомагане или в случаите, когато правите редакция на вече подадено заявление, за да актуализирате данните за броя на пчелините и пчелните си семейства в регистрите на агенцията. Така ще избегнете евентуални несъответствия при бъдещи проверки. Когато броят на пчелните семейства, записани в регистъра на БАБХ, е по-голям от заявения и за разликата не е представен договор или анекс с контролиращо лице или в договора не е посочен броят на пчелните семейства, не получавате субсидии по направлението. Броят на пчелните семейства е намален под 20. Трябва да отглеждате поне 20 пчелни семейства през целия петгодишен период на подпомагане. Ако намалите броя на пчелните семейства под минимума (20 пчелни семейства), не получавате плащане за съответната годи¬на. Ако намалите броя пчелни семейства, с които сте поели ангажимент, но не под 20, ще получите финансово подпомагане само за наличния брой семейства.

► БИОЛОГИЧНО ЖИВОТНОВЪДСТВО - Не са актуализирани данните за броя животни в стопанството в регистрите на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ). Бихте могли да посетите регионалната служба на БАБХ, преди да подадете заявление за подпомагане или в случаите, когато правите редакция на вече подадено заявление, за да актуализирате данните за броя на животните в регистрите на агенцията. Така ще из¬бегнете евентуални несъответствия при бъдещи проверки. Когато в предоставеният договор или анекс с контролиращо лице, не са отбелязани всички идентификатори (ушни марки) на животните от заявения вид в стопанството Ви, няма да получите субсидии по направлението. Броят на животинските единици (ЖЕ) и/или площта не отговаря на минималният изискуем. Трябва да заявите най-малко 1 ЖЕ от вид и най-малко 0.5 ха площ - пасища или фуражни култури. В договора/анекса с контролиращото лице не присъстват всички заявени животни от вид. Всички регистрирани в БАБХ животни от заявения вид в стопанството трябва да са включени в договор и/или анекс с контролиращо лице за биологично производство. Заявени са животни по направление „Биологично животновъдство” по мярка 11, които не са собственост на бенефициента. При заявяване на животни по това направление е необходимо същите да са ваша собственост и да са отбелязани като такива в електронният регистър на БАБХ. При заявяване на животно, което не е Ваша собственост, същото ще се счита за животно с нередност и ще бъде санкционирано съгласно Методиката за намаляване и отказване на агроекологичните плащания, утвърдена от министъра на земеделието и храните.

Мярка 214 - „Агроекологични плащания“ от ПРСР 2007-2013

1. Променени са географските граници на площите по време на петгодишния период на подпомагане.

Площите, които обработвате или поддържате трябва да бъдат едни и същи всяка година. Когато има разминаване за повече от 10% от земите се налага възстановяване на получената до момента помощ по направлението. Изключение от правилото е направлението „Традиционни практики за се¬зонна паша (пасторализъм)". Бихте могли да копирате площите, които сте декларирали за предход¬ната година в ИСАК, когато подавате заявление за плащане. Така ще сте си¬гурни, че декларирате едни и същи земи. Често изчисленията на самите фер¬мери за това дали промяната в границите на одобрените площи е в рамките на позволените 10 % се оказват неточни и се налага да се връщат получените субсидии.

2. Не е предоставен в срок документ, който доказва наличието на опит в извършваните дейности.

Най-късно при подаването на заявление за плащане за третата годи¬на от поетото задължение трябва да представите документ за преминато агроекологично обучение или опит в извършваните дейности. В противен случай трябва да върнете получените до момента субсидии. За доказване на обучение можете да представите в областните дирекции на ДФЗ един от следните документи:

► диплома за издържан изпит по агроекология или удостоверение за преминат курс, обучение или информационни занятия, издадено от обучаваща институция;

► уведомително писмо за извър¬шени плащания по Мярка 1.3 „Развитие на селскостопански дейности, целящи опазването на околната среда" по програма САПАРД;

► сертификат или писмено доказателство за съответствие на произведените растителни или пчелни продукти с правилата за биологично производство. Сертификатът трябва да бъде издаден от кон¬тролиращо лице, одобрено от министъра на земеделието и храните. (само за направления „Биологично растениевъдство" и „Биологично пчеларство").

3. В заявлението за плащане е отбелязан грешен агроекологичен код за заявените парцели, пчелни семейства.

В случай че контролиращото лице върне различен от декларираният от Вас код за заявените парцели и/или пчелни семейства, няма да получите плащане за съответната година.

4. Заявенo e направление „Опазване на застрашени от изчезване местни животни” и/или „Традиционни практики за сезонна паша на животните (пасторализъм)” по мярка 214, без да са заявени животни към него.

При кандидатстване по някое от посочените две направления по мярка 214 е необходимо да имате налични животни, които да заявите със съответния код.

 БИОЛОГИЧНО РАСТЕНИЕВЪДСТВО - всички култури в един блок на земеделско стопанство (БЗС) са декларирани за отглеждане по биологичен път. Ако обработвате повече от един парцел (една култура) в рамките на един БЗС, всички парцели трябва да са заявени за отглеждане по биологичен път. Това е едно от задължителните условия за участие в мярката. В противен случай не получавате одобрение за целия блок на земеделското стопанство. е е изпратено уведомление в 10-дневен срок за смяна на отглежданата по биологичен начин култура или промяна в периода на преход на даден парцел. Трябва писмено да информирате ДФЗ, когато променяте подпомаганата култура, както и когато удължите периода на преход на даден парцел (или го върнете в период на преход). Срокът за това е 10 работни дни след промяната. Към уведомлението трябва да приложите нов план за сеитбооборот или документ, който потвърждава нуждата за удължаване на периода на преход. Приложенията трябва да са заверени от контролиращото лице.

 БИОЛОГИЧНО ПЧЕЛАРСТВО - са актуализирани данните за броя пчелини в стопанството в регистрите на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) Бихте могли да посетите регионалната служба на БАБХ, преди да подадете заявление за подпомагане или в случаите, когато правите редакция на вече подадено заявление, за да актуализирате данните за броя на пчелините и пчелните си семейства в регистрите на агенцията. Така ще из¬бегнете евентуални несъответствия при бъдещи проверки. Когато броят на пчелните семейства, записани в регистъра на БАБХ, е по-голям от заявения и за разликата не е представен договор или анекс с контролиращо лице или в договора не е посочен броят на пчелните семейства, не получавате субсидии по направлението. Броят на пчелните семейства е намален под 20 Трябва да отглеждате поне 20 пчелни семейства през целия петгодишен период на подпомагане. Ако намалите броя на пчелните семейства под минимума (20 пчелни семейства), не получавате плащане за съответната година. Ако намалите броя пчелни семейства, с които сте поели ангажимент, но не под 20, ще получите финансово подпомагане за наличния брой семейства.

► ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ЗАТРЕВЕНИ ПЛОЩИ С ВИСОКА ПРИРОДНА СТОЙНОСТ (ВПС) - Земеделските стопани в заявлението за плащане по направление ВПС са заявили, че ще поддържат затревените площи чрез паша и в заявлението за плащане не са декларирани животни. Ако заявите направление ”Възстановяване и поддържане на затревени площи с висока природна стойност (ВПС)” с код за паша, трябва да имате налични животни в стопанството при спазване на изискването за мин. 0.15 ЖЕ/ха. Когато животните не фигурират в ИСАК, площите, с които канди¬датствате, не подлежат на подпомагане за съответната година.

► ОПАЗВАНЕ НА ЗАСТРАШЕНИ ОТ ИЗЧЕЗВАНЕ МЕСТНИ ПОРОДИ -Намален е броят на животните, декларирани по направление „Опазване на застрашени от изчезване местни породи". Ако намалите броя на одобрените животни поради клане, продажба, смърт или кражба, трябва да представите на ДФЗ копие на документи, които удостоверяват причината за намалението. Срокът за това е 80 дни от деня, следващ последния ден за подаване на заявление за плащане. Ако намалението/събитието е настъпило след тази дата, копието може да бъде представено заед¬но със заявлението за следващата година. Субсидията която ще получите за текущата кампания ще е за наличният брой животни (в случай че сте предоставили документ за загуба). На следващата година броят на животните трябва да бъде възстановен. В противен случай ангажимента ви ще бъде прекратен и ще трябва да възстановите получените до момента субсидии по направ-лението. Не са актуализирани данните за животните в стопанството в регистъра на БАБХ. Бихте могли да посетите регионалната служба на БАБХ, преди да по¬дадете заявление за подпомагане, за да актуализирате данните за отглежданите от Вас животни. По този начин ще избегнете несъответствия при бъдещи проверки. Ако проверката на място установи несъответствия, се налагат санкции по Методиката за намаляване и отказване на агроекологичните плащания, утвърдена от министъра на земеделието и храните. Заявени са животни по направление „Опазване на застрашени от изчезване местни породи, важни за селското стопанство” по мярка 214, които не са собственост на бенефициента. При заявяване на животни по това направление е необходимо същите да са ваша собственост и да са отбелязани като такива в електронният регистър на БАБХ. При заявяване на животно, което не е Ваша собственост, същото ще се счита за животно с нередност и ще бъде санкционирано съгласно Методиката за намаляване и отказване на агроекологичните плащания, утвърдена от министъра на земеделието и храните.

► ТРАДИЦИОННИ ПРАКТИКИ ЗА СЕЗОННА ПАША НА ЖИВОТНИТЕ (ПАСТОРАЛИЗЪМ) - Заявени са по-малко от изискуемият брой животни/животински единици (ЖЕ) по направление „Традиционни практики за сезонна паша на животните (пасторализъм)”. При заявяване на това направление задължително условие е да имате поне 50 овце или 10 говеда или 10 ЖЕ при комбинация им.