Област Плевен

Система за електронни услуги - ДФ "Земеделие" - CMS

уведомления - мярка 10 "агроекология и климат"

уведомления - мярка 11 "биологично земеделие"

уведомления - мярка 214 "агроекологични плащания"

Уведомление за неполучено писмо за откриване на производство по издаване на АУПДВ по направление "Биологично растениевъдство" - 08.01.2018 г. 

отвори документа

списъци на кандидати с неполучени уведомителни писма за площи за кампания 2015

списъци на кандидати с неполучени уведомителни писма за площи за кампания 2016

списъци на кандидати с неполучени уведомителни писма за площи за кампания 2017

СПИСЪЦИ НА КАНДИДАТИ С НЕПОЛУЧЕНО "Уведомително писмо за площи, декларирани от повече от един кандидат за кампания 2017", ЧИИТО АДРЕСИ НЕ СА ИЗВЕСТНИ ИЛИ НЕ СА ОТКРИТИ НА ПОСОЧЕНИТЕ ОТ ТЯХ АДРЕСИ – ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

отвори документа

списъци на кандидати с неполучени уведомителни писма за животни за кампания 2015

списъци на кандидати с неполучени уведомителни писма за животни за кампания 2016

прекратяване на многогодишен ангажимент по мярка 211 и 212 (подмярка 13.1 и 13.2)